Anunturi

Anunt selectie de parteneri

Organizarea unei selecţii pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii cererii de finanţare în cadrul Programulului Operaţional Capital Uman 2014-2020 (POCU), Axa prioritară 6 (Educație și competențe), Prioritatea de investiții – 10.i. Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusive la parcursuri de învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare, Obiectiv Specific 6.2. Creșterea participării la învățământul ante-preșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural.

Anunt

Potrivit prevederilor art. 11 al Ordonanţei Guvernului României nr. 28/ 2008 privind registrul agricol, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 7 al Ordinului comun nr. 734/ 1003/ 480/ 3727/ 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015- 2019, persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol.

Anunt

privind dezbatere publica/ 28.02.2019.